موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

در این بخش فهرست موضوعات پایان نامه های رشته حسابداری که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کشور کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های کشور است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با علایق و توانایی های شما همخوانی دارد را انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پایان نامه های مربوط به این موضوعات از طریق کتابخانه های دانشگاهها به مطالعه دقیق تر موضوعات پرداخته و با بررسی شکاف های موجود در آنها موضوعات جدیدتری برای کار پژوهشی و پایان نامه خود انتخاب کنید.

در صورتی که شما وقت این کار را نداشته باشید، متخصصین موسسه شریف یار به صورت رایگان این کار را برای شما انجام خواهند داد. متخصصان ما چه موضوع از شما باشد و چه موضوعاتی را خودشان برای شما از شکاف پایان نامه های موجود استخراج کنند، برای انجام پروپوزال یک هزینه ثابت و مشخص از شما دریافت می کنند و برای انتخاب موضوع هیچ هزینه اضافه ای دریافت نخواهند کرد. برای سفارش موضوع و پروپوزال روی لینک سفارش انجام پایان نامه کلیک کنید.

 • ب‍ررس‍ی‌ س‍ودم‍ن‍دی‌ ب‍ه‌ ک‍ار گ‍ي‍ری‌ ت‍ک‍ن‍ي‍ک‌ ه‍ای‌ داده‌ ک‍اوی‌ در پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ درم‍ان‍دگ‍ی‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر رواب‍ط ح‍س‍اب‍رس‌ – ح‍س‍اب‍رس‌ و م‍ش‍ت‍ری‌ – ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ر ب‍ی‌ طرف‍ی‌ ح‍س‍اب‍رس‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ارزشيابی ن‍ادرس‍ت‌ ب‍ازار از ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ر روی‌ س‍ي‍اس‍ت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ت‍اث‍ي‍ر اخ‍لاق‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و م‍اک‍ي‍اول‍ي‍س‍م‌ ب‍ر ف‍رار م‍ال‍ي‍ات‍ی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ب‍ا ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍ازگ‍ش‍ت‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود واق‍ع‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ ع‍م‍ل‍ي‍ات‍ی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ت‍خ‍ص‍ص‌ و ت‍م‍رک‍ز ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ا وي‍ژگ‍ي‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ق‍درت‌ ق‍ي‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ب‍ازار م‍ح‍ص‍ولات‌ و م‍ي‍زان‌ ت‍م‍رک‍ز درآم‍د در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ا م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ ق‍ض‍اوت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ از ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ م‍رب‍وط ب‍ودن‌ ب‍ر پ‍اي‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍ای‌ ق‍اب‍ل‌ ات‍ک‍ا ب‍ودن‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ ف‍رص‍ت‌ در م‍دي‍ري‍ت‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ (م‍ال‍ي‍ات‌ م‍ش‍اغ‍ل‌)
 • ت‍اث‍ي‍ر م‍ال‍ي‍ات‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ در اف‍زاي‍ش‌ درآم‍ده‍ای‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ دول‍ت‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ی‌ آن‌ ب‍ا م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ غ‍ي‍رم‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌
 • ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ در ف‍رآي‍ن‍د ت‍ح‍ول‌ ن‍ظام‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ ک‍ش‍ور
 • چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ودن‌ م‍ن‍اطق‌ آزاد اي‍ران‌ در ج‍ذب‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ خ‍ارج‍ی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ک‍اه‍ش‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ وص‍ول‌ م‍ال‍ي‍ات‌ در اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌. ب‍ا ت‍اک‍ي‍د ب‍رم‍اده‌ ۱۰۴ ق‌. م‌. م‌.
 • ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ وح‍دت‌ ب‍ودج‍ه‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍ج‍ل‍س‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ي‍ت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌
 • ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ اث‍ر درآم‍دی‌ در رس‍ي‍دگ‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍راس‌ م‍ال‍ي‍ات‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ (ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ ص‍ن‍ف‌ طلا ف‍روش‍ی‌ در اداره‌ ک‍ل‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ ش‍رق‌ ت‍ه‍ران‌)
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ی‌ م‍ک‍ان‍ي‍زم‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ام‍وال‌ م‍ن‍ق‍ول‌ دول‍ت‍ی‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍دي‍ري‍ت‌ م‍ال‍ی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ق‍وان‍ي‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ ب‍ر روش‌ ح‍س‍اب‍داری‌ دول‍ت‍ی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ دول‍ت‍ی‌ اي‍ران‌ در ث‍ب‍ت‌ ام‍وال‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ اس‍ت‍ه‍لاک‌ داراي‍ی‌ ه‍ا و ارائ‍ه‌ پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍اده‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍دي‍ري‍ت‌ م‍ال‍ی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ص‍ورت‍ح‍س‍اب‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ودج‍ه‌ در ادای‌ م‍س‍ول‍ي‍ت‌ پ‍اس‍خ‍گ‍وي‍ی‌ و ارزي‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد دول‍ت‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ق‍ان‍ون‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ ب‍ر ع‍دم‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ه‍ای‌ دول‍ت‌ از طري‍ق‌ درآم‍ده‍ای‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ (ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌)
 • ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ درج‍ه‌ دس‍ت‍ي‍اب‍ی‌ م‍ع‍اف‍ي‍ت‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ م‍وض‍وع‌ م‍اده‌ ۱۳۲ ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ ب‍ه‌ اه‍داف‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ در ب‍خ‍ش‌ ت‍ول‍ي‍د
 • ارزي‍اب‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ در ش‍ن‍اس‍اي‍ی‌ و گ‍زارش‍گ‍ری‌ درآم‍ده‍ای‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ دول‍ت‌
 • ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار ت‍غ‍ي‍ي‍ر ح‍د ن‍وس‍ان‌ ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • آزم‍ون‌ ش‍ک‍ل‌ ض‍ع‍ي‍ف‌ ک‍اراي‍ی‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ (ب‍ررس‍ی‌ زي‍ر م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ازار)
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ اه‍رم‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ا ري‍س‍ک‌ س‍ي‍س‍ت‍م‍ات‍ي‍ک‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ( ۱۳۸۰-۱۳۸۶ )
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ داراي‍ی‌ ه‍ا و ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍ه‍ام‌ ب‍رن‍ده‌ و ب‍ازن‍ده‌ ب‍ر ح‍ج‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍ي‍اس‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ول‍ی‌ ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ارزي‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍ش‍ت‍رک‌ در اي‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ب‍ازده‌ اض‍اف‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ش‍ت‍اب‌ س‍ود و ق‍ي‍م‍ت‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ ح‍اک‍م‍ي‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‍ه‍ا در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ س‍ق‍ف‌ و ک‍ف‌ ق‍ي‍م‍ت‌ ه‍ای‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ن‍ق‍طه‌ م‍رج‍ع‌ و اث‍ر آن‌ ب‍ر ح‍ج‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ق‍ي‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ص‍رف‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌، ان‍دازه‌،ارزش‌ و ري‍س‍ک‌ ب‍ازار در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍رت‍ف‍وی‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ي‍ک‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا DEA
 • ع‍وام‍ل‌ ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ دوره‌ ن‍گ‍ه‌ داری‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذار ب‍ا وي‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ه‍ام‌
 • ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ئ‍وری‌ ه‍ای‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ ن‍م‍اي‍ن‍دگ‍ی‌، س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ و داد و س‍ت‍د اي‍س‍ت‍ا
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌ روی‌ راب‍طه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ P/E
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍ي‍اس‍ت‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ س‍ود ب‍ر ن‍رخ‌ رش‍د س‍ود ه‍ر س‍ه‍م‌، ب‍ازده‌، و ارزش‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار
 • ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط م‍ي‍ان‌ وي‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ف‍ردی‌، ح‍رف‍ه‌ ای‌، و ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ی‌ ب‍ا ت‍ورش‌ ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ م‍ت‍داول‌ در م‍ي‍ان‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ و ف‍ع‍الان‌ ب‍ازار س‍رم‍اي‍ه‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ک‍س‍ب‌ ب‍ازده‌، اض‍اف‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ح‍ض‍ور در م‍ج‍م‍ع‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ع‍ادی‌ س‍ال‍ي‍ان‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ع‍ض‍و ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • آم‍وزش‌ اث‍رات‌ ت‍ورش‌ ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ ب‍ر ک‍اراي‍ی‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از رون‍د و ث‍ب‍ات‌ در م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ۱۳۷۶ -۱۳۸۵
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ت‍وض‍ي‍ح‌ داده‌ ن‍ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ب‍ازده‌ م‍ازاد س‍ه‍ام‌ ب‍ا س‍ود ه‍ر س‍ه‍م‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ ش‍ده‌، ن‍س‍ب‍ت‌ ق‍ي‍م‍ت‌ ب‍ه‌ در آم‍د ه‍ر س‍ه‍م‌، ن‍س‍ب‍ت‌ گ‍ردش‌ ح‍ج‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌ و م‍ع‍ام‍لات‌ ع‍م‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ اق‍لام‌ ت‍رازن‍ام‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روي‍ک‍رد ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زی‌ آرم‍ان‍ی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ان‍ک‌ پ‍ارس‍ي‍ان‌)
 • ب‍ررس‍ی‌ ح‍ب‍اب‌ ق‍ي‍م‍ت‍ی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ارزي‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ظري‍ه‌ م‍درن‌ پ‍ر ت‍ف‍وی‌ (MPT) و نظريه پست مدرن پرتفوی ( PMPT)
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر م‍ال‍ک‍ي‍ت‌ ن‍ه‍ادی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ت‍وی‌ اطلاع‍ات‍ی‌ اف‍ش‍ای‌ اطلاع‍ات‌ س‍ود ش‍رک‍ت‌ ه‍ا و اث‍رآن‌ ب‍ر ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ و ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر خ‍ص‍وص‍ی‌س‍ازی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ واگ‍ذارش‍ده‌ از طري‍ق‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌( م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۸۲ -۸۹ )
 • ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار ت‍وق‍ف‌ م‍وق‍ت‌ م‍ع‍ام‍لات‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ارزي‍اب‍ی‌ ت‍وان‌ ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ م‍ع‍ي‍اره‍ای‌ ري‍س‍ک‌ ن‍ام‍طل‍وب‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دل‌ ق‍ي‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ داراي‍ی‌ س‍رم‍اي‍ه‌ای‌CAPM
 • ب‍ام‍دل‌ س‍ه‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ف‍ام‍اوف‍رن‍چ‌ در ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ب‍ازده‌ م‍ورد ان‍ت‍ظار س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ای‌ رف‍ت‍ار ت‍وده‌واری‌ آگ‍اه‍ان‍ه‌ م‍ي‍ان‌ ب‍ازار اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ و ب‍ازاره‍ای‌ ن‍وظه‍ور و ت‍وس‍ع‍ه‌ ي‍اف‍ت‍ه‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر درآم‍ده‍ای‌ ارزی‌ ( ن‍ف‍ت‍ی‌ و غ‍ي‍ر ن‍ف‍ت‍ی‌) ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ن‍ق‍دی‌ و ق‍ي‍م‍ت‌ TEDPIX)( ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ طی‌ دوره‌ ه‍ای‌ ري‍زش‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • س‍ن‍ج‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ ن‍وي‍ن‌ (ش‍واه‍د ت‍ج‍رب‍ی‌ : ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌)
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ س‍اخ‍ت‍ار ب‍ازار و س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌ در ب‍ورس‌ اورق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ف‍ص‍ل‍ه‍ای‌ س‍ال‌ و ح‍ج‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ب‍ا ب‍ازده‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ م‍وم‍ن‍ت‍وم‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • راب‍طه‌ ق‍ي‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ک‍م‍ت‍ر از ح‍د و ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ع‍د از ع‍رض‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اول‍ي‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ واه‍رم‌ ب‍ا ب‍ازده‌ ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ ع‍رض‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اول‍ي‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ح‍د ن‍وس‍ان‌ ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ت‍وض‍ي‍ح‌ داده‌ ن‍ش‍ده‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا و ه‍م‌ س‍ن‍ج‍ی‌ آن‌ ب‍ا ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ت‍ري‍ن‍ر، ج‍ن‍س‍ن‌ و ش‍ارپ‌
 • بررسی رابطه بين نقدشوندگی سهام با عملکرد شرکت و چرخه تجاری در بورس اوراق بهادار تهران
 • ب‍ررس‍ی‌ و آزم‍ون‌ پ‍دي‍ده‌ ش‍ت‍اب‌ در ش‍راي‍ط رون‍ق‌ و رک‍ود ب‍ازار در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ت‍اث‍ي‍ر ت‍وق‍ف‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ب‍ر ن‍وس‍ان‌ پ‍ذي‍ری‌ ق‍ي‍م‍ت‌ و ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ارزي‍اب‍ی‌ ک‍اراي‍ی‌ ش‍ع‍ب‌ ب‍ان‍ک‌ ح‍ک‍م‍ت‌ اي‍ران‍ي‍ان‌ ب‍ا ت‍رک‍ي‍ب‍ی‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ و DEA
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ن‍گ‍ه‍داری‌ وج‍وه‌ ن‍ق‍دی‌ م‍ورد ان‍ت‍ظار ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد آت‍ی‌ و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ن‍وس‍ان‌ ق‍ي‍م‍ت‌ ب‍ا ح‍ج‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌ و ت‍ع‍داد م‍وق‍ع‍ي‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ ب‍از ق‍رارداد آت‍ی‌ س‍ک‍ه‌ طلا در ب‍ورس‌ ک‍الای‌ اي‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ن‍رخ‌ ت‍ورم‌ و ن‍رخ‌ ارز ب‍ر ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ف‍رض‍ي‍ه‌ی‌ اف‍ش‍ای‌ راه‍ب‍ردی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ ب‍ر ک‍اراي‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا DEA
 • ب‍ررس‍ی‌ پ‍وي‍اي‍ی‌ م‍ع‍ام‍لات‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ ح‍ق‍ي‍ق‍ی‌ و ن‍ه‍ادی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ارزي‍اب‍ی‌ ک‍اراي‍ی‌ ن‍س‍ب‍ی‌ ب‍ان‍ک‌ ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ب‍ا روش‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا روش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌
 • رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍رت‍ر و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ آن‍ه‍ا در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍راي‍ن‍د ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ای‌ ف‍ازی‌ FANP
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍ودآوری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ي‍م‍ه‌ در اي‍ران‌
 • ارزي‍اب‍ی‌ ري‍س‍ک‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ي‍ات‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ري‍س‍ک‌ و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌: اث‍ر ش‍ت‍اب‌ و ري‍س‍ک‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر راه‍ب‍ری‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ر ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ي‍ری‌ ق‍رار داده‍ای‌ س‍وآپ‌ ن‍ک‍ول‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ از ن‍ظر م‍ال‍ی‌ وف‍ق‍ه‍ی‌ در ن‍ظام‌ م‍ال‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ اي‍ران‌
 • رتبه بندی بانکهای تجاری با استفاده از مدلهای DEA/DEA TOPSIS و رويکرد اندرسون – پيترسون بر پايه شاخصهای مالی
 • ت‍اث‍ي‍ر رف‍ت‍ار ت‍وده‌ وار س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ ب‍ر ن‍وس‍ان‌ پ‍ذي‍ری‌ ق‍ي‍م‍ت‌ ق‍رارداده‍ای‌ آت‍ی‌ س‍ک‍ه‌ طلا در ب‍ورس‌ ک‍الای‌ اي‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ دو ال‍گ‍وی‌ ت‍ئ‍وری‌ ت‍وازن‌ اي‍س‍ت‍ا و ت‍ئ‍وری‌ ت‍رج‍ي‍ح‍ی‌ در ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ زم‍ان‌ ت‍اس‍ررس‍ي‍د و ن‍وس‍ان‌ پ‍ذي‍ری‌ ق‍ي‍م‍ت‌ ق‍رارداده‍ای‌ آت‍ی‌ س‍ک‍ه‌ طلا در ب‍ورس‌ ک‍الای‌ اي‍ران‌
 • ارزي‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ ن‍وي‍ن‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا روش‌ ش‍ارپ‌
 • م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍دل‌ ت‍ص‍م‍ي‍م‌ گ‍ي‍ری‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ي‍اره‌ وي‍ک‍ور ب‍ا م‍دل‌ ق‍ي‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ داراي‍ی‌ ه‍ای‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ای‌ ب‍رای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍ورت‍ف‍وی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ح‍ج‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌ در ب‍ورس‌ و ن‍رخ‌ س‍ود س‍پ‍رده‌ ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ در ش‍راي‍ط ب‍ازار م‍ت‍ق‍ارن‌ و ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ م‍ال‍ی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍ص‍ي‍م‍ات‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ از دي‍دگ‍اه‌ ت‍ئ‍وری‌ چ‍ش‍م‌ ان‍داز prospect theory
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ای‌ ت‍وان‌ م‍ع‍ي‍اره‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌ و ج‍دي‍د م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ن‍اپ‍اي‍داری‌ س‍ود در پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ ب‍ازده‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ی‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ ن‍س‍ب‍ی‌ ب‍ازار و ب‍ازده‌ اض‍اف‍ی‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ارگ‍زاری‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ي‍ک‍ه‍ای‌ ت‍ص‍م‍ي‍م‌ گ‍ي‍ری‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ي‍اره‌ ( ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ ف‍ازی‌)
 • ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ق‍ي‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ق‍رارداده‍ای‌ آت‍ی‌ س‍ک‍ه‌ ب‍ه‍ار آزادی‌ در ب‍ورس‌ ک‍الای‌ اي‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ع‍ام‍لات‌ اش‍خ‍اص‌ ن‍ه‍ادی‌ و غ‍ي‍ر ن‍ه‍ادی‌ در ب‍روز اث‍ر رب‍اي‍ش‌ ب‍ر دام‍ن‍ه‌ ح‍د ن‍وس‍ان‌ ق‍ي‍م‍ت‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر اف‍زودن‌ داراي‍ی‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ در ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد پ‍ورت‍ف‍وی‌ م‍ت‍ش‍ک‍ل‌ از س‍ه‍ام‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ و ران‍ش‌ ق‍ي‍م‍ت‌ پ‍س‌ از اع‍لان‌ س‍ود در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ري‍س‍ک‌ ن‍ق‍دي‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ش‍اخ‍ص‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ر ب‍ازده‍ی‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ در طلا
 • رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‍ه‍ای‌ ال‍ت‍ره‌ ت‍رای‌ و ت‍اپ‍س‍ي‍س‌ ب‍ر پ‍اي‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ای‌ ک‍اراي‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ پ‍ارام‍ت‍ري‍ک‌ و ن‍اپ‍ارام‍ت‍ري‍ک‌ در س‍ن‍ج‍ش‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر خ‍طای‌ س‍ود پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍ر ري‍س‍ک‌ و ارزش‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ارزش‌ گ‍ذاری‌ ع‍رض‍ه‌ه‍ای‌ اول‍ي‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ گ‍وردن‌ ف‍ازی‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ ک‍س‍ب‌ ب‍ازده‌ غ‍ي‍ر ع‍ادی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ درآم‍د ب‍اق‍ي‍م‍ان‍ده‌ RIV
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد پ‍ر ت‍ف‍وی‌ ت‍ش‍ک‍ي‍ل‌ ش‍ده‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍س‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ازار در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ پ‍ر ت‍ف‍وی‌ م‍ت‍ش‍ک‍ل‌ از س‍ه‍ام‌ ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ و ال‍گ‍وري‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ي‍ک‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ر ق‍ي‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ک‍م‍ت‍ر از ح‍د ع‍رض‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اول‍ي‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ ب‍ر روی‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ت‍ن‍وع‌ س‍ازی‌ پ‍رت‍ف‍وی‌ ب‍ر ري‍س‍ک‌ ن‍ا م‍طل‍وب‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • بررسی تاثير دستورالعملهای معاملاتی مصوب سازمان بورس اورل بهادار بر نقدشوندگی سهام
 • بررسی رابطه لطمينان بيش از حد مديران و سياست های تامين مالي  شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • ت‍اث‍ي‍ر س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌ ب‍ر ن‍رخ‌ ب‍ازده‌ غ‍ي‍ر ع‍ادی‌ ( ب‍ا ت‍اک‍ي‍د ب‍ر ن‍وع‌ ص‍ن‍ع‍ت‌
 • ان‍ت‍خ‍اب‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ب‍ي‍ه‌ س‍ازی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ش‍ارپ‌ ب‍وس‍ي‍ل‍ه‌ ش‍ب‍ي‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ون‍ت‌ ک‍ارل‍و
 • ب‍ررس‍ی‌ و ارزي‍اب‍ی‌ ک‍اراي‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ي‍م‍ه‌ م‍وج‍ود در اي‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ن‍رخ‌ ارز ت‍ورم‌ ب‍ر ب‍ازده‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ر ري‍س‍ک‌ و ک‍م‌ ري‍س‍ک‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ در ب‍ازاره‍ای‌ رون‍ق‌ و رک‍ود
 • ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ازده‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍اي‍ع‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍وج‍ک‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ت‍غ‍ي‍ي‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ا ري‍س‍ک‌ ن‍ک‍ول‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍دل‌ ف‍ام‍ا و ف‍رن‍چ‌ ب‍ا رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در م‍ع‍ام‍لات‌ ع‍م‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • راب‍طه‌ ف‍را اع‍ت‍م‍ادی‌ م‍دي‍ري‍ت‌ و س‍ي‍اس‍ت‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • راب‍طه‌ م‍ي‍زان‌ س‍ه‍ام‌ ش‍ن‍اور آزاد و ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌ در ب‌ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ت‍اث‍ي‍ر وي‍ژگ‍ي‍ه‍ای‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ه‍م‍زم‍ان‍ی‌ ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ و ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍رت‍ف‍وی‌ چ‍ن‍د دوره‌ ای‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وري‍ت‍م‌ ف‍رااب‍ت‍ک‍اری‌ در ف‍ض‍ای‌ ع‍دم‌ ق‍طع‍ي‍ت‌
 • ش‍ن‍اس‍اي‍ی‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ان‍ک‌ اق‍ت‍ص‍اد ن‍وي‍ن‌ و ب‍ان‍ک‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ادرات‌)
 • ب‍ررس‍ی‌ ان‍دازه‌ رف‍ت‍ار ت‍وده‌ وار م‍وس‍س‍ات‌ ن‍ه‍ادی‌ و س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ ان‍ف‍رادی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ م‍ان‍ده‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د و ک‍ف‍اي‍ت‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د ب‍ا ه‍زي‍ن‍ه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ و ش‍اخ‍ص‌ س‍ودم‍ن‍دی‌ وام‌
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ري‍س‍ک‌ ن‍ا م‍ت‍ق‍ارن‌ و ب‍ازده‌ م‍ورد ان‍ت‍ظار س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
 • ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ال‍ی‌، آزادس‍ازی‌ ت‍ج‍اری‌ و رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ح‍وزه‌ خ‍ل‍ي‍ج‌ ف‍ارس‌ ب‍ه‌ روش‌ پ‍ان‍ل‌ دي‍ت‍ا
 • کاربرد مدل سود باقيمانده در بازبينی رابطه ی بين رشد سود و بازده سهام در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • طراحی و تدوين مدل مديريت نقدينگی بانک ملت
 • تاثير نگرش سرمايه گذاران و عملکرد مقطعی در مدل ريسک چند عاملی شواهدی از بازار اوراق بهادار تهران
 • رابطه بين سود حسابداري و جريان وجوه نقد عملياتي با ريسک سيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378)
 • نگرش مديران در زمينه افشاي اطلاعات حسابداري اجتماعي: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1386)
 • ارزيابي اثر هزينه­هاي نمايندگي بر قيمت گذاري خدمات حسابرسي در شركت­هاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران براي سال 1384
 • بررسي تاثير ساختار سرمايه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378)
 • بررسي عوامل مؤثر بر اجراي روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در بودجه‌بندي عملياتي (مورد مطالعه: دستگاههاي دولتي استان اصفهان)
 • اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملکرد شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تأثير هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن در شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران