انجام مقاله و پایان نامه مهندسی صنایع

انجام پروژه، مقاله و پایان نامه مهندسی صنایع توسط دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی شریف

به منظور اتمام مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع انجام پایان نامه مهندسی صنایع الزامی است.

  • ارزیابی کار و زمان

  • طرح ریزی واحد های صنعتی

  • طراحی و ایجاد صنایع

  • کنترل کیفیت

  • کنترل موجودی

  • نگهداری و تعمیرات

  • تحقیق در عملیات

 

· مدل سازی انواع مسائل بهینه سازی از قبیل مسائل زمانبندی و توالی عملیات ، مدیریت زنجیره تامین ، مسائل چند هدفه و … در محیط های قطعی ، فازی و احتمالی

· پیاده سازی و حل مدل در نرم افزارهای بهینه سازی از قبیل LINGO ، GAMS ، CPLEX

· طراحی الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری از قبیل الگوریتم ژنتیک (GA) ، جستجوی ممنوع (TS) ، شبیه سازی تبریدی (SA) ، دسته پرندگان (PSO) ، مورچه (ACO) ، رقابت استعماری (ICA) و …..

· تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از SPSS, minitab, sas, splus, statistical, eveiws, stata,…

· مشاوره در زمینه پیش بینی به کمک انواع روش های پیش بینی سنتی از قبیل رگرسیون، سری زمانی، و روشهای هوشمند از قبیل شبکه عصبی (ANN)، سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS)، و برنامه ریزی ژنتیک (Genetic Programming) و روشهای داده کاوی (Data Mining)

· مشاوره در زمینه شبیه سازی گسسته پیشامد با استفاده از نرم افزارهای ARENA, ED, Any logic و شبیه سازی پویایی های سیستم با استفاده از نرم افزار VENSIM

کلیه پروژه ها و پایان نامه های انجام شده در موسسه شریف یار دارای تعهد آموزش می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و در صورت تمایل دانشجو از پایان نامه های انجام گرفته شده، مقالات علمی، پژو هشی و یا ISI استخراج گردد.

انجام مقاله و پایان نامه مهندسی صنایع

فهرست موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

فهرست موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی

فهرست موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی

فهرست موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها

فهرست موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش توليد صنعتی

فهرست موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی

فهرست موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش ايمنی صنعتی